Our Team for season 2021-22

Akshay M. Pillai

Akshay M. Pillai

Chief Executive Officer

Archit Dogra

Archit Dogra

Chief Management Officer

Shivanshu Kumar

Shivanshu Kumar

Chief Technical Officer - Mechanical

Ayush Ram

Ayush Ram

Chief Technical Officer - Electrical

Ayushman Khetan

Ayushman Khetan

Chief Finance Officer

Kaushik Ojha

Kaushik Ojha

High Voltage Lead

Hrushikesh Andurlekar

Hrushikesh Andurlekar

Head of Composites

Shivansh Lolayekar

Shivansh Lolayekar

Head of Chassis

Hussain Sabunwala

Hussain Sabunwala

Head of Electricals

Aditya Khanna

Aditya Khanna

Head of Powertrain